Festo 2003

Festo 2003

Aliĝilo inscription

(ikse/unikode)

Kotiztabelo tarifs :
baza kotizo cotisation de base
Memzorganto.......... 75 EUR ... sans hébergement ni repas
(kunportu tendon!) (apportez une tente !)

Plenpaganto..........140 EUR ... cotisation pleine
(kun loĝado kaj manĝoj) (avec hébergement et repas)

Rabatoj remises
B-landoj*............-10 EUR ... pays-B*
Unua prelego.........-10 EUR ... 1ere participation au programme
(por la unua, 5 por la sekvantaj) (-5 pour 2e participation etc.)

Malrabatoj .suppléments
Post la 01-03-2003...+10 EUR ... après le 01/03/2003
Post la 01-05-2003...+20 EUR ... après le 01/05/2003
Surloke..............+30 EUR ... sur place
Franco neJEFO-ano.... +5 EUR ... français non membre de JEFO
Pli ol 30 jaroj......+10 EUR ... plus de 30 ans
Kotizo =................ EUR
... = cotisation.

* A-landoj : Francio, Hispanio, Italio, Svislando, Germanio, Belgio, Luksemburgio, Nederlando, Britio kaj Irlando. B-landoj : ĉiuj ceteraj landoj (tous les autres).

Antaŭpago, malaliĝo kaj transdonado:

 • Minimuma antaŭpago estas 30 EUR por A-landanoj kaj 10 EUR por B-landanoj.
 • Paiement d'avance minimum de 30 EUR pour habitants des pays A et 10 EUR pour pays B.
 • Malaliĝo eblas ĝis la 31a de julio 2003, sed oni ne redonos la minimuman antaŭpagon. Eblas transdoni aliĝon al nova aliĝanto, kondiĉe ke tiu prezentu skriban ateston de la transdoninto. Ni alĝustigos la kotizon, kiu ne povos malaltiĝi.
 • La désinscription est possible jusqu'au 31 juillet 2003 mais sans remboursement du prépaiment. Il est possible de transmettre son inscription à une autre personne à condition que celle-ci présente un atestation de vous. Nous ajusterons la cotisation, qui ne pourra pas être plus faible.
 • Pagmanieroj, je la nomo "JEFO" kun mencio "Festo 2003":
 • Paiement au nom de "JEFO" ou "Espéranto-Jeunes" avec la mention Festo "2003"
 • - al UEA-konto : JEFO-V, au compte UEA JEFO-V
  - per internacia ĝiro : IBAN = FR 70 20041 01012 3170994Y033 11, (virement international)
  - per poŝta giro : konto = 31 709 94 Y, centro = La Source, (compte CCP)
  - per franca ĉeko sendita kun via aliĝilo al
  - par chèque français à l'ordre de Espéranto-Jeunes à envoyer avec la mention "festo2003" à
  Espéranto-Jeunes
  4 bis, rue de la Cerisaie
  75004 PARIS
  FRANCIO

Pliaj informoj haveblas ĉe:
Plus d'info:
Cyrille Poullet,
103 av. Verdier,
FR-92120 Montrouge
cpoullet @ oreka.com
+33 1 46 56 89 59
+33 6 77 28 13 25 [poŝtelefono]

Kontribuo al la programo contribution au programme :
Benoît Fonty, bfonty @ netcourrier.com

Informoj pri vi - Informations sur vous

Familia nomo:
nom de famille
Persona nomo:
prénom
Sekso:
sexe
ina fem. malina masc.
Naskiĝdato:
date de naissance
(tt/mm/jjjj) (jj/mm/aaaa)
Strato:
rue
Poŝtkodo:
code postal
Urbo:
ville
Lando:
pays
Nacieco:
nationalité
Telefono:
téléphone
Fakso:
fax
Retpoŝtadreso:
adresse électronique


Bonvolu kompletigi la poŝtadreson nacilingve, tamen en latinaj presliteroj.
Bonvolu uzi internaciajn prefiksojn por telefon- kaj faks-numeroj.

Informoj pri via partopreno en FESTO 2002
Informations sur votre participation

Partopreno tuttempe
à plein temps (23-30 août)
de la 08/23 ĝis la 08/30
nur partatempe de la
seulement du
ĝis la
Mi ŝatus loĝi kun:
souhaite loger avec
(opcie)
Loĝado kaj manĝado:
Logement et repas
Memzorge: jes ne
(se débrouille)
(kunportu tendon se memzorge)
(apportez une tente dans ce cas)
Se ne memzorge, mi volas manĝi vegetare:
végétarien
jes ne
Mi bezonas invitleteron por vojaĝi en Francion:
J'ai besoin d'une lettre d'invitation pour venir en France
jes ne
Se jes, pasportnumero:
Si oui, n° de passeport
Validfino:
Fin de validité
(tt/mm/jjjj)

Informoj pri via aliĝo
Informations sur votre inscription

Mi antaŭpagis la: (dato)
J'ai pré-payé le (date)
(tt/mm/jjjj)
Mi antaŭpagis la sumon:
J'ai payé la somme de
EUR
Per kiu metodo:
Par le moyen
Mi kalkulis ke mia kotizo entute estas:
J'ai calculé ma cotisation:
EUR
Ĉu vi kandidatas por kontribuado al la programo?
ëtes vous candidat pour participer au programme ?
jes ne
Se jes, pri kio:
Si oui, à propos de quoi:
Aliajn komentojn?
Autres commentaires ?

alklaku la ĉi-suban butonon "Submetu" se ĉio korektas
Cliquez sur "Submetu" si tout est correcte

Vi vidos tuj poste paĝon, kiu petos konfirmon antaŭ sendo,
kaj ebligos vin fari ŝanĝojn se io malkorektas.
Vous verrez alors une page de confirmation avant l'envoi,
qui vous permettra de revenir à cette page si vous voyez une erreur.


Valid HTML 4.01!